วันรณรงค์โรคเรื้อน วันที่ 16 มกราคม ของทุกปี

วันรณรงค์โรคเรื้อน วันที่ 16 มกราคม ของทุกปี
เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9
ขอเชิญชวนผู้ที่มีอาการผิวหนังเนื้อชา(โรคเรื้อน) ตรวจรักษาฟรี
ระหว่างวันที่ 16-20 มกราคม 2561 ณ โรงพยาบาลพนมไพร และสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน