โครงการพระกรุณาธิคุณเฝ้าระวังโรคมะเร็งฯสำหรับประชาชน อำเภอพนมไพร อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ 2561

1.บันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ พร้อมโครงการ
2.ขออนุญาตลงเวบไซต์ของโรงพยาบาลพนมไพร เอกสารแนบพร้อมรายละเอียด
3.ระเบียบปฏิบัติการตรวจอัลตราซาวด์ตับโดยพยาบาล เอกสารแนบพร้อมรายละเอียด
4.ระเบียบปฏิบัติการเตรียมภาชนะบรรจุสิ่งส่งตรวจ เอกสารแนบพร้อมรายละเอียด

5.ระเบียบปฏิบัติการเก็บเนื้อเยี่อ(กรณี Case ที่เป็นมะเร็งและได้รับการรักษาโดยการผ่าตัด) เอกสารแนบพร้อมรายละเอียด
6.ระเบียบปฏิบัติ
การเก็บเนื้อเยี่อ เอกสารแนบพร้อมรายละเอียด
7.ระเบียบปฏิบัติวิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจ เอกสารแนบพร้อมรายละเอียด

8.ระเบียบปฏิบัติการบรรจุสิ่งส่งตรวจ สำหรับการขนส่งตัวอย่างเนื้อเยื่อ เอกสารแนบพร้อมรายละเอียด

9.ระเบียบปฏิบัติการบรรจุสิ่งส่งตรวจ สำหรับการขนส่งตัวอย่าง Serum เอกสารแนบพร้อมรายละเอียด

10.ระเบียบปฏิบัติขั้นตอน 7 ขั้นตอน โครงการพระกรุณาธิคุณฯ เอกสารแนบพร้อมรายละเอียด
11.Flow chart การดำเนินงานคัดกรองมะเร็ง เอกสารแนบพร้อมรายละเอียด
12.วาระประชุมการดำเนินโครงการคัดกรองมะเร็งตับและท่อน้ำดี เอกสารแนบพร้อมรายละเอียด