ขอรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาฯ

ด้วย กลุ่มงานหลักประกันยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ ขอรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการและการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ? เรื่องการกำหนดข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ "ผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน"?Download ได้ที่นี่