หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียน

ด้วย กลุ่มงานหลักประกันยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ ขออนุญาตนำหลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา ในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่องการกำหนดข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ?Download ได้ที่นี่