ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก

?ตามประกาศโรงพยาบาลพนมไพร ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)? จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา รับสมัครสอบระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ตามประกาศโรงพยาบาลพนมไพร ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งกำหนดสอบคัดเลือกในวันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป สถานที่ ณ ห้องประชุมปิติ ทั้งไพศาล ชั้น 3 อาคาร 60 ปี จุฬาภรณ์ โรงพยาบาลพนมไพร

พนักงานขับรถยนต์? จำนวน 1 อัตรา

1.?นายประจักร ชมภูเพชร

2. นายสะอาด คำนัด

Download รายละเอียดได้ที่นี่