กรอบแนวป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ตามที่คณะทำงาน ITA โรงพยาบาลพนมไพร ได้ดำเนินการให้บุคลากรมีการปฏิบัติงานโปร่งใส เป็นธรรม มีธรรมาภิบาล ปราศจาคการประพฤติมิชอบ และป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน คณะกรรมการความเสี่ยง ได้ประชุมวิเคราะห์ประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อน กรอบแนวทางป้องกันตามเอกสารแนบ จึงขอแจ้งเวียนประกาศให้หัวหน้าจุด หัวหน้าฝ่ายแจ้งบุคลากรในหน่วยงานให้ถือปฏิบัติโดยทั่วกัน EB.21?รายละเอียด Download ได้ที่นี่