มาตรการและระเบียบปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ตามที่กลุ่มการพยาบาล จัดทำระเบียบปฏิบัติการพยาบาลตาม Specific clinical list กลุ่มการพยาบาล ได้นำสู่การปฏิบัติ และได้ทำการประเมินผล นิเทศติดตาม ให้การปฏิบัติการพยาบาลให้เป็นไปตาม Specific clinical list ที่จัดทำขึ้น จึงขอรายงานผลการประเมินตามเอกสารแนบ และได้แจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานทราบโดยทั่วกัน EB.25 รายละเอียด Download ได้ที่นี่