ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการทีมตาสับปะรด สดใสใส่ใจต้านทุจริต โรงพยาบาลพนมไพร ประจำปีงบประมาณ 2563

ด้วย คณะกรรมการทีมตาสับปะรด สดใสใส่ใจต้านทุจริต โรงพยาบาลพนมไพรได้รับมอบหมายในการดำเนินงานเรื่อง การตรวจสอบการทำงานในองค์กร เพื่อการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสตามนโยบายศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข? "การประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)" (EB 19) ได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องและส่งข้อมูลเข้ามาเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง การตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามอัตลักษณ์ของโรงพยาบาล "ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ สามัคคี มีน้ำใจ" เพื่อให้เกิดการพัฒนาและเป็นโรงพยาบาลคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ในการนี้ คณะกรรมการทีมตาสับปะรด สดใสใส่ใจต้านทุจริต จึงขอนำรายงานผลการดำเนินงานฯ ดังกล่าว ตาม?รายละเอียด Download ได้ที่นี่