สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ด้วยงานพัสดุ โรงพยาบาลพนมไพร ได้จัดทำรายงานสรุปผลวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เฉพาะงบลงทุน รายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประเภทค่าเสื่อมสำหรับหน่วยบริการและค่าเสื่อมระดับประเทศที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของหน่วยงานภาครัฐ ที่กำหนดให้ส่วนราชการนำผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่จะแสดงออกถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดต่อภาครัฐ EB 1?รายละเอียด Download ได้ที่นี่