แนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารพัสดุฯ

ด้วย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป มีความประสงค์ขอนำประกาศฯ เผยแพร่บนเว็บไซต์ ดังรายการต่อไปนี้

1. ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560?

2. ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง?พ.ศ. 2560

3. ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา? ?"

EB2-1?รายละเอียด Download ได้ที่นี่