แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบลงทุน)

ด้วย งานพัสดุ โรงพยาบาลพนมไพร มีความประสงค์ขอนำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบลงทุน) ตามเอกสารที่แนบเรียนมาพร้อมนี้ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์และปิดประกาศของโรงพยาบาลพนมไพร EB2-2 รายละเอียด Download ได้ที่นี่