ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง การบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานในระดับต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง

ด้วย กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพนมไพร มีความประสงค์ขอนำประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง การบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานในระดับต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง EB13-1 รายละเอียด Download ได้ที่นี่