ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2563 เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ด้วย กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพนมไพร มีความประสงค์ขอนำประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2563 เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก?EB14?รายละเอียด Download ได้ที่นี่