ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)"

ด้วย กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพนมไพร มีความประสงค์ขอนำประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต?"คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)" EB15??รายละเอียด Download ได้ที่นี่