สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการสานใจ สานพลัง ยั่งยืน โรงพยาบาลพนมไพร โรงพยาบาลคุณธรรม

ด้วยคณะกรรมการดำเนินงาน ITA โรงพยาบาลพนมไพร ได้ดำเนินการให้บุคลากรโรงพยาบาลพนมไพรมีการปฏิบัติงาน โปร่งใส เป็นธรรม มีธรรมาภิบาลปราศจากการประพฤติมิชอบ และป้องกัน ปราบปรามทุจริต จึงขอเสนอผลการแผนป้องกันและปราบปรามทุจริต และขออนุมัติเผยแพร่บน Web site ของโรงพยาบาล?EB18?รายละเอียด Download ได้ที่นี่