รายงานการประชุมการดำเนินงานการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ด้วยคณะกรรมการดำเนินงาน ITA โรงพยาบาลพนมไพร ได้ดำเนินการให้บุคลากรโรงพยาบาลพนมไพรมีการปฏิบัติงาน โปร่งใส เป็นธรรม มีธรรมาภิบาล ปราศจากการประพฤติมิชอบ และป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน จึงขอเสนอผลการประชุมการดำเนินงานการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  และขออนุมัติเผยแพร่บน Web site ของโรงพยาบาล EB 22  รายละเอียด Download ได้ที่นี่