ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ประจำปี 2563

  ตามที่ โรงพยาบาลพนมไพร ได้มีประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ประจำปี 2563 จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา รับสมัครสอบระหว่างวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 และกำหนดสอบคัดเลือกในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป สถานที่ ณ ห้องประชุมปิติ ทั้งไพศาล ชั้น 3 อาคาร 60 ปี จุฬาภรณ์ โรงพยาบาลพนมไพร ตามประกาศฯ ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 นั้น จึงขอประกาศผลการคัดเลือกพร้อมรายละเอียดแนบท้ายประกาศ ดังต่อไปนี้ รายละเอียด Download ได้ที่นี่