ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง การคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) โรงพยาบาลพนมไพร

??ด้วยโรงพยาบาลพนมไพร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตามกรอบอัตรากำลังลูกจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งที่คัดเลือก จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา ประกอบไปด้วย

1.1 นายช่างไฟฟ้า (กลุ่มงานบริหารทั่วไป)? จำนวน? 2? อัตรา

1.2 พนักงานเปล (กลุ่มงานการพยาบาล)? จำนวน? 1? อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้สนใจติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ชั้น 3) อาคาร 60 ปี จุฬาภรณ์ โรงพยาบาลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด?ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2563? ถึงวันที่ 18 พุฤศจิกายน 25ั63 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.ุ30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)?หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 4359 1321 - 2 ต่อ 4304 หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์?http://pnphos.net/hosweb/?หมายเหตุ ในวันพุุธที่ี่ 18ุ พฤศจิกายน 2563 จะทำการปิดรับใบสมัครในเวลา 16.00 น.?Download รายละเอียดได้ที่นี่