ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลพนมไพร

" ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลพนมไพร และคำสั่งโรงพยาบาลพนมไพร ที่ 231/2561 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการดูแลความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโรงพยาบาลพนมไพร "?Download ได้ที่นี่