ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต "โรงพยาบาลพนมไพรใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance) ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2564"

??ด้วย กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพนมไพร มีความประสงค์ขอนำประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต? "โรงพยาบาลพนมไพรใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance) ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2564" ลงวันที่ 9 มีนาคม 2564 ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้ เผยแพร่บนเว็บไซต์และปิดประกาศที่บอร์ดข่าวสารประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลพนมไพร ให้ทราบโดยทั่วกัน?EB16?Download ได้ที่นี่