การบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง

ด้วยกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพนมไพร ขอนำประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง การบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินงานกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานในระดับต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง เพื่อให้การปฏิบัติราชการของบุคลากรมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของภาครัฐ?EB7 Download ได้ที่นี่