ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง มาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน จำนวน 6 เรื่อง

ด้วยกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพนมไพร มีความประสงค์ขอนำประกาศโรงพยาบาลพนมไพร จำนวน 6 เรื่อง?

1. ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง การให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ

2.?ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง มาตรการป้องกันการการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

3.?ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง มาตรการป้องกันการการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

4.?ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค

5.?ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัย

6.?ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง มาตรการแนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงาน?EB13 Download ได้ที่นี่