รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงและคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ตามที่คณะกรรมการความเสี่ยงของโรงพยาบาลพนมไพร ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ไปแล้วนั้นจึงขอรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีงบประมาณ 2564 และ สรุปผลการวิเคราะห์ประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางป้องกัน ปี 2564 โรงพยาบาลพนมไพร?EB21 Download ได้ที่นี่