แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของโรงพยาบาลพนมไพร และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ของโรงพยาบาลพนมไพร

ด้วยกลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลพนมไพร มีความประสงค์ขอนำแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของโรงพยาบาลพนมไพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของโรงพยาบาลพนมไพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564?EB17 Download ได้ที่นี่