รายงานผลการดำเนินงานและผลการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลพนมไพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน

ด้วยคณะกรรมการดำเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรม โรงพยาบาลพนมไพร มีความประสงค์ขอนำรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)?EB18 Download ได้ที่นี่