รายงานผลการอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

ด้วยคณะกรรมการดำเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรม โรงพยาบาลพนมไพร มีความประสงค์ขอนำรายงานการอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย รายละเอียดตามเอกสารที่แนบเรียนมาพร้อมนี้?EB9 Download ได้ที่นี่