โรงพยาบาลพนมไพร ขอส่งแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ด้วยโรงพยาบาลพนมไพร ได้จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังรายการ ต่อไปนี้

1. ยาและเวชภัณฑ์                                     มูลค่าจัดซื้อ      15,382,657.15 บาท

2. วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์มิใช่ยา          มูลค่าจัดซื้อ      6,282,082.25 บาท

3. วัสดุทันตกรรม                                        มูลค่าจัดซื้อ      838,868.25 บาท

4. เวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทน้ำยาวิทยาศาสตร์  มูลค่าจัดซื้อ   13,989,690.28 บาท

5. วัสดุทั่วไปและงานจัดจ้าง                         มูลค่าจัดซื้อ      3,475,000.00 บาท

รวมมูลค่าทั้งสิ้น 39,968,297.93 บาท (สามสิบเก้าล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพันสองร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทเก้าสิบสามสตางค์)

ในการนี้ โรงพยาบาลพนมไพร จึงขอส่งแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และขออนุมัติใช้จ่ายจากเงินบำรุงโรงพยาบาลพนมไพร รายละเอียดแนบเรียนมาพร้อมหนังสือนี้ Download รายละเอียดได้ที่นี่