ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ประจำปี 2564

ตามที่ โรงพยาบาลพนมไพร ได้มีประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ประจำปี 2564 จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา รับสมัครสอบระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ถึง วันที่ 25 มิถุนายน 2564 และกำหนดสอบคัดเลือกในวันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป สถานที่ ณ ห้องประชุมปิติ ทั้งไพศาล ชั้น 3 อาคาร 60 ปี จุฬาภรณ์ โรงพยาบาลพนมไพร ตามประกาศฯ ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2564 นั้น จึงขอประกาศผลการคัดเลือกพร้อมรายละเอียดแนบท้ายประกาศ ดังต่อไปนี้ 

ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา (กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค) จำนวน 1 อัตรา ได้แก่

1. นางสาววรรณภา  ประชุมพันธ์

บัญชีสำรอง

1. นางสาวสุปราณี  ทองเบ้า

2. นางสาวนงนุช  คำพันธ์

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศ รายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการใน วันที่ 1 กรกฏาคม 2564 พร้อมนำเอกสารหลักฐานตามรายละเอียดแนบท้ายนี้ มาด้วย ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ งานธุรการ ชั้น 3 อาคาร 60 ปี จุฬาภรณ์ โรงพยาบาลพนมไพร Download รายละเอียดที่นี่