Who's Online

มี 12 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ระบบงานสารสนเทศ

ข่าวกระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงานในเครือข่าย

รพ.สต.นาชม
รพ.สต.ดอนแดง
รพ.สต.กุดน้ำใส
รพ.สต.หนองทัพไทย
รพ.สต.หัวนา
รพ.สต.โพธิ์ใหญ่
รพ.สต.วารีสวัสดิ์
รพ.สต.คำแดง
รพ.สต.โพธิ์ชัย
รพ.สต.นานวล
รพ.สต.คำไฮ
รพ.สต.สระแก้ว
รพ.สต.ค้อใหญ่
รพ.สต.ชานุวรรณ
รพ.สต.หนองบัว

Link แนะนำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด มอบเกียรติบัตร "คนดีศรีร้อยเอ็ด"

1_page-0001.jpeg

*** นพ.วัชระ เอี่ยมรัศมีกุล ผอ.รพ.พนมไพร เข้ารับรางวัล “คนดีศรีร้อยเอ็ด” ประจำปี 2564 และรางวัล “องค์กรคุณธรรม ระดับต้นแบบ” จากผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ***

วันนี้ (28 กันยายน 2564) เวลา 13.30 น. นายแพทย์วัชระ เอี่ยมรัศมีกุล ผู้อำนวยการ รพ.พนมไพร ได้เข้ารับรางวัล “คนดีศรีร้อยเอ็ด” ประจำปี 2564 พร้อมรับเกียรติบัตรประกาศยกย่องโรงพยาบาลพนมไพรเป็น “องค์กรคุณธรรม ระดับต้นแบบ” จากนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
ตามที่จังหวัดร้อยเอ็ด โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมคัดเลือก “คนดีศรีร้อยเอ็ด” ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินโครงการ “ร้อยเอ็ดเมืองคนดี” ประจำปี 2564 เพื่อกระตุ้นให้เกิดการคิดดี พูดดี ทำดี และสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ โดยการรณรงค์ ให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้ร่วมกันสร้างสรรค์คนดี และยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม
โดยผลการคัดเลือกมี มติเห็นชอบให้ นายแพทย์วัชระ เอี่ยมรัศมีกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมไพร ได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติและเข้ารับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ “คนดีศรีร้อยเอ็ด” ประจำปี 2564 ร่วมกับบุคคลและหน่วยงานที่ทำความดี แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1. ประเภทหน่วยงาน/องค์กร/วัด/ศาสนสถาน จำนวน 41 แห่ง และ2.ประเภทบุคคล จำนวน 33 ราย
และในส่วนของรางวัล “องค์กรคุณธรรม ระดับต้นแบบ” นั้น โรงพยาบาลพนมไพรได้มีการดำเนินการพัฒนาองค์กรและรับการประเมินตามเกณฑ์ เมื่อปีงบประมาณ 2562 โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด และได้เข้ารับเกียรติบัตรดังกล่าว
--------------------------
28/9/2564
ภาพ ข้อมูล : นพ.วัชระ เอี่ยมรัศมีกุล
ข่าว : นีรนุช เสียงเลิศ

ปฏิทินผู้อำนวยการ

ปฏิทินกิจกรรม รพ.

แพทย์ประจำโรงพยาบาล

วัชระ เอี่ยมรัศมีกุล
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมไพร

พิสิทธิ์ จันทร์สาม
นายแพทย์

ประจักร์ มรกตอัมพรกุล
นายแพทย์

มนัสวี เลียงจินดาถาวร
นายแพทย์
ประภารัตน์ น้อยสุวรรณา
แพทย์หญิง

S__7200857.jpg

พีร วิสูตรานุกูล
นายแพทย์

 

 นิธิธาวดี  กวีมูล
แพทย์หญิง

ช่องทางรับข้อเสนอแนะ