สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด มอบเกียรติบัตร "คนดีศรีร้อยเอ็ด"

1_page-0001.jpeg

*** นพ.วัชระ เอี่ยมรัศมีกุล ผอ.รพ.พนมไพร เข้ารับรางวัล “คนดีศรีร้อยเอ็ด” ประจำปี 2564 และรางวัล “องค์กรคุณธรรม ระดับต้นแบบ” จากผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ***

วันนี้ (28 กันยายน 2564) เวลา 13.30 น. นายแพทย์วัชระ เอี่ยมรัศมีกุล ผู้อำนวยการ รพ.พนมไพร ได้เข้ารับรางวัล “คนดีศรีร้อยเอ็ด” ประจำปี 2564 พร้อมรับเกียรติบัตรประกาศยกย่องโรงพยาบาลพนมไพรเป็น “องค์กรคุณธรรม ระดับต้นแบบ” จากนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
ตามที่จังหวัดร้อยเอ็ด โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมคัดเลือก “คนดีศรีร้อยเอ็ด” ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินโครงการ “ร้อยเอ็ดเมืองคนดี” ประจำปี 2564 เพื่อกระตุ้นให้เกิดการคิดดี พูดดี ทำดี และสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ โดยการรณรงค์ ให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้ร่วมกันสร้างสรรค์คนดี และยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม
โดยผลการคัดเลือกมี มติเห็นชอบให้ นายแพทย์วัชระ เอี่ยมรัศมีกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมไพร ได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติและเข้ารับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ “คนดีศรีร้อยเอ็ด” ประจำปี 2564 ร่วมกับบุคคลและหน่วยงานที่ทำความดี แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1. ประเภทหน่วยงาน/องค์กร/วัด/ศาสนสถาน จำนวน 41 แห่ง และ2.ประเภทบุคคล จำนวน 33 ราย
และในส่วนของรางวัล “องค์กรคุณธรรม ระดับต้นแบบ” นั้น โรงพยาบาลพนมไพรได้มีการดำเนินการพัฒนาองค์กรและรับการประเมินตามเกณฑ์ เมื่อปีงบประมาณ 2562 โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด และได้เข้ารับเกียรติบัตรดังกล่าว
--------------------------
28/9/2564
ภาพ ข้อมูล : นพ.วัชระ เอี่ยมรัศมีกุล
ข่าว : นีรนุช เสียงเลิศ