ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับโรงพยาบาลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 1 แห่ง ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,505,000.00 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าพันบาทถ้วน) ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายังจังหวัดร้อยเอ็ด ผ่านทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2564 โดยจังหวัดร้อยเอ็ดจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.pnphos.net และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ 6 ตุลาคม 2564 Download รายละเอียดได้ที่นี่