ประกาศ จังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โรงพยาบาลพนมไพร จะดำเนินการจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT Scan) ชนิดได้ไม่น้อยกว่า 64  ภาพต่อรอบ (64 Slice CT Scan) ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลพนมไพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วงเงินจำนวน 4,900,000.00 บาท (สี่ล้านเก้าแสนบาทถ้วน) โรงพยาบาลพนมไพร ได้จัดทำประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT Scan) ชนิดได้ไม่น้อยกว่า 64 ภาพต่อรอบ (64 Slice CT Scan) แล้วเสร็จ  รายละเอียด Download ได้ที่นี่