Who's Online

มี 19 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ระบบงานสารสนเทศ

ข่าวกระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงานในเครือข่าย

รพ.สต.นาชม
รพ.สต.ดอนแดง
รพ.สต.กุดน้ำใส
รพ.สต.หนองทัพไทย
รพ.สต.หัวนา
รพ.สต.โพธิ์ใหญ่
รพ.สต.วารีสวัสดิ์
รพ.สต.คำแดง
รพ.สต.โพธิ์ชัย
รพ.สต.นานวล
รพ.สต.คำไฮ
รพ.สต.สระแก้ว
รพ.สต.ค้อใหญ่
รพ.สต.ชานุวรรณ
รพ.สต.หนองบัว

Link แนะนำสสจ.ร้อยเอ็ด จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ณ ห้องประชุมปิติ ทั้งไพศาล ชั้น 3 อาคาร 60 ปี จุฬาภรณ์ รพ.พนมไพร

6666.jpg

*** สสจ.ร้อยเอ็ด จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ณ ห้องประชุมปิติ ทั้งไพศาล ชั้น 3 อาคาร 60 ปี จุฬาภรณ์ รพ.พนมไพร***
วันนี้ (10 มีนาคม 2565) เวลา 09.00 น. นายแพทย์วัชระ เอี่ยมรัศมีกุล ผอ.รพ.พนมไพร มอบหมายให้นางบังอร สิมสีแก้ว รองผอ.ด้านการพยาบาลเปิดการประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ และนางลักขณา สุขประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านหลักประกันและสิทธิประโยชน์ร่วมกล่าวต้อนรับทีมวิทยากร ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นโครงการจากงานหลักประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพศูนย์จัดเก็บรายได้คุณภาพของหน่วยบริการสุขภาพทุกอำเภอ ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วยทีมกลุ่มงานประกันสุขภาพฯ งานการเงิน และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม นำเสนอภาพรวมการประเมินตนเองตามเกณฑ์แบบประเมินศูนย์จัดเก็บรายได้คุณภาพ (Inspection Guideline ) และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆโดยงานหลักประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด นำทีมโดยนางนันทิยา ประดิษฐ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ ให้คำแนะนำ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ และรับฟังหลักการดำเนินงานโดยนายประสิทธิ์ แก้วสวนจิก นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญวิทยากรจาก รพ.สุวรรณภูมิ ณ ห้องประชุมปิติ ทั้งไพศาล ชั้น 3 อาคาร 60 ปี จุฬาภรณ์
???? 10 มีนาคม 2565 ????
ข้อมูล : นีรนุช เสียงเลิศ
ภาพ : เสาวภา ภูคงคา
ภาพ/ข่าว : วรรณิดา จันทไทย

 

ปฏิทินผู้อำนวยการ

ปฏิทินกิจกรรม รพ.

แพทย์ประจำโรงพยาบาล

วัชระ เอี่ยมรัศมีกุล
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมไพร

พิสิทธิ์ จันทร์สาม
นายแพทย์

ประจักร์ มรกตอัมพรกุล
นายแพทย์

มนัสวี เลียงจินดาถาวร
นายแพทย์
ประภารัตน์ น้อยสุวรรณา
แพทย์หญิง

S__7200857.jpg

พีร วิสูตรานุกูล
นายแพทย์

 

 นิธิธาวดี  กวีมูล
แพทย์หญิง

ช่องทางรับข้อเสนอแนะ