สสจ.ร้อยเอ็ด จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ณ ห้องประชุมปิติ ทั้งไพศาล ชั้น 3 อาคาร 60 ปี จุฬาภรณ์ รพ.พนมไพร

6666.jpg

*** สสจ.ร้อยเอ็ด จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ณ ห้องประชุมปิติ ทั้งไพศาล ชั้น 3 อาคาร 60 ปี จุฬาภรณ์ รพ.พนมไพร***
วันนี้ (10 มีนาคม 2565) เวลา 09.00 น. นายแพทย์วัชระ เอี่ยมรัศมีกุล ผอ.รพ.พนมไพร มอบหมายให้นางบังอร สิมสีแก้ว รองผอ.ด้านการพยาบาลเปิดการประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ และนางลักขณา สุขประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านหลักประกันและสิทธิประโยชน์ร่วมกล่าวต้อนรับทีมวิทยากร ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นโครงการจากงานหลักประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพศูนย์จัดเก็บรายได้คุณภาพของหน่วยบริการสุขภาพทุกอำเภอ ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วยทีมกลุ่มงานประกันสุขภาพฯ งานการเงิน และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม นำเสนอภาพรวมการประเมินตนเองตามเกณฑ์แบบประเมินศูนย์จัดเก็บรายได้คุณภาพ (Inspection Guideline ) และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆโดยงานหลักประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด นำทีมโดยนางนันทิยา ประดิษฐ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ ให้คำแนะนำ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ และรับฟังหลักการดำเนินงานโดยนายประสิทธิ์ แก้วสวนจิก นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญวิทยากรจาก รพ.สุวรรณภูมิ ณ ห้องประชุมปิติ ทั้งไพศาล ชั้น 3 อาคาร 60 ปี จุฬาภรณ์
???? 10 มีนาคม 2565 ????
ข้อมูล : นีรนุช เสียงเลิศ
ภาพ : เสาวภา ภูคงคา
ภาพ/ข่าว : วรรณิดา จันทไทย