เบอร์โทรศัพท์ภายในโรงพยาบาล

โรงพยาบาลพนมไพร 170 หมู่ 3 ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140

เบอร์โทร. 043-591321 ต่อ 2

Fax. 043-590199

Website : http://www.pnphos.net/hosweb/

เบอร์โทรศัพท์ภายในโรงพยาบาลพนมไพร

หน่วยงาน

เบอร์โทร.

หน่วยงาน

เบอร์โทร.

OPD ชั้น 1

ตึกผู้ป่วยนอก + ตึกผู้ป่วยใน

ห้องบัตร

4100-1

ห้องผ่าตัด COLPO

209

โต๊ะประชาสัมพันธ์

4104

งานซักฟอก

217

หลักประกันสุขภาพฯ

4105

โรงนึ่งกลาง

218

โต๊ะซักประวัติ

4123

ห้องจ่ายกลาง

219

คลินิกเบาหวาน

4124

โรงครัว

220-221

ห้องฝากครรภ์

4125

คลินิกพิเศษ

4309

ตรวจภายใน

4125

ศาลาวันมหิดล

315

ห้องเจาะเลือด

4126

โรงซ่อมบำรุง

316

ฝ่ายเภสัชฯ

4127-9

หน่วยยานพาหนะ

319

ห้องให้คำปรึกษาเรื่องยา

4130

งานนวดแผนไทย

321

ห้องฉีดยา

4132

ป้อมยาม

323

ห้องตรวจตา

4133

ไตเทียม

344

OPD ชั้น 2

กายภาพ

312

โครงการมะเร็งฯ

4211

ห้องคัดกรองระบบทางเดินหายใจ

130

ทันตกรรม

4217

ร้านค้า I-RUG

313

OPD ชั้น 3

ห้อง Counseling

4111

การเงิน

4301-4311

 

 

งานพัสดุ

4302

 

 

งานธุรการ-เลขาฯ

4304

 

 

ห้องผู้อำนวยการ

4318

 

 

กลุ่มงานบริการปฐมภูมิฯ

4315

 

 

หัวหน้าบริหาร

4321

 

 

ตึกผู้ป่วยนอก + ตึกผู้ป่วยใน

 

 

ห้องบัตร

108

 

 

ห้องอุบัติเหตุฯ

120

 

 

ห้องอุบัติเหตุฯ (เร่งด่วน)

119

 

 

ห้องเอ็กซเรย์

121

 

 

ห้องคอมพิวเตอร์

4102

 

 

ห้องแลบ

125

 

 

หัวหน้าตึกผู้ป่วยใน

201

 

 

ตึกผู้ป่วยใน

202

 

 

ห้องคลอด

208