แผนกลยุทธโรงพยาบาล

แผนกลยุทธโรงพยาบาล

แผนกลยุทธโรงพยาบาลพนมไพร

วิสัยทัศน์
เป็นโรงพยาบาลชุมชนคุณภาพชั้นนำ บริการด้วยจิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และชุมชน

พันธกิจ
บริการสุขภาพองค์รวมตามมาตรฐานสากลอย่างมีคุณภาพ ส่งเสริม,สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายเพื่อความร่วมมือที่ดีด้านสาธารณสุข ภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์

  1. ผู้รับบริการได้รับบริการสุขภาพแบบองค์รวม ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีความปลอดภัย

  2. ผู้รับบริการได้รับบริการภายใต้พฤติกรรมการบริการที่ดีอบอุ่นใจ พึงพอใจและมีความเชื่อมั่นศรัทธาในระบบบริการ

  3. โรงพยาบาลและเครือข่ายบริการสุขภาพมีระบบ การพัฒนาทักษะ,สมรรถนะบุคลากร,การจัดการสารสนเทศ,การจัดการความรู้,วิจัยและพัฒนานวัตกรรมในการบริการ เพื่อการเป็นโรพยาบาลชุมชนคุณภาพชั้นนำและบุคลากรมีความสุข

  4. เครือข่ายสุขภาพภาคประชาขนมีความเข้มแข็ง สามารถดูแลตนเอง,ครอบครัว,ชุมชนและสังคมได้ตามศักยภาพ

  5. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยที่ต้องดูแลต่อเนื่องมีระดับคุณภาพชีวิตที่ดีตามเกณฑ์

  6. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพของประชาชนในพื้นที่

  7. โรงพยาบาลมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง

  8. โรงพยาบาลมีการพัฒนาระบบและกลไกการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

  9. โรงพยาบาลมีการพัฒนาสถานที่,สิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่น่าทำงานเพื่อให้เอื้อต่อการบริการที่มีคุณภาพ

กลยุทธ์

กลยุทธหลัก (SO)
1. พัฒนาระบบบริการรักษาพยาบาลให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ธำรงไว้ซึ่งการเป็นโรงพยาบาลคุณภาพตามมาตรฐานสากล
2. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะและสมรรถนะทรัพยากรบุคคล,การนำระบบสารสนเทศ,การจัดการความรู้,วิจัยและนวัตกรรมมาใช้ในการบริการรักษาพยาบาลเพื่อมุ่งสู่การเป็นโรงพยาบาลชุมชนคุณภาพชั้นนำ

กลยุทธขยายงาน ?(ST)
สร้างเสริมความเข้มแข็งแก่ภาคีเครือข่ายเพื่อความร่วมมือที่ดีด้านสาธารณสุข

กลยุทธเพื่อการพัฒนา (WO)
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพเครือข่ายบริการสุขภาพและกองทุนสุขภาพส่วนท้องถิ่นเพื่อความร่วมมือที่ดีด้านสาธารณสุข

กลยุทธปรับปรุงองค์กร (WT)
พัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพเพื่อมุ่งสู่การเป็นแบบอย่างที่ดีด้านการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อชุมชน,สังคม มีสถานที่น่าอยู่น่าทำงานภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการบริการที่มีคุณภาพ