Uncategorised

  ตามที่ โรงพยาบาลพนมไพร ได้มีประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ประจำปี 2562 จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา รับสมัครสอบระหว่างวันที่ 21 พ.ค. 2562 ถึง วันที่ 21 มิ.ย. 2562 และกำหนดสอบคัดเลือกในวันจันทร์ที่ 24 มิ.ย. 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป สถานที่ ณ ห้องประชุมปิติ ทั้งไพศาล ชั้น 3 อาคาร 60 ปี จุฬาภรณ์ โรงพยาบาลพนมไพร ตามประกาศฯ ลงวันที่ 21 พ.ค. 2562 นั้น จึงขอประกาศผลการคัดเลือกพร้อมรายละเอียดแนบท้ายประกาศ ดังต่อไปนี้ Download รายละเอียดได้ที่นี่

ตามประกาศโรงพยาบาลพนมไพร ลงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เรื่อง การคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา นั้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตามรายละเอียด โดยสามารถ download ได้ที่นี่ โดยขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกที่มีรายชื่อตามประกาศ เข้ารายงานตัว ณ ห้องประชุมจรัส สุวรรณเวลา ชั้น 4 อาคาร 60 ปี จุฬาภรณ์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลพนมไพร เบอร์ 043591321 ต่อ 4304

ด้วยโรงพยาบาลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)
ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) 

    1. นายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา
    2.เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์  1 อัตรา
    3. พนักงานช่วยเหลือคนไข้   2 อัตรา

โดยทำการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 10 - 25 กันยายน 2561 
สอบคัดเลือกใน วันพฤหัสบดีที่  27  กันยายน  2561 
Download เอกสาร