จังหวัดร้อยเอ็ด โดย โรงพยาบาลพนมไพร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิน 1,480,200.00 บาท(หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบดังนี้