ด้วยโรงพยาบาลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)
ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) 

    1. นายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา
    2.เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์  1 อัตรา
    3. พนักงานช่วยเหลือคนไข้   2 อัตรา

โดยทำการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 10 - 25 กันยายน 2561 
สอบคัดเลือกใน วันพฤหัสบดีที่  27  กันยายน  2561 
Download เอกสาร