ตามที่ โรงพยาบาลพนมไพร ได้มีประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ประจำปี 2562 จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา รับสมัครสอบระหว่างวันที่ 21 พ.ค. 2562 ถึง วันที่ 21 มิ.ย. 2562 และกำหนดสอบคัดเลือกในวันจันทร์ที่ 24 มิ.ย. 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป สถานที่ ณ ห้องประชุมปิติ ทั้งไพศาล ชั้น 3 อาคาร 60 ปี จุฬาภรณ์ โรงพยาบาลพนมไพร ตามประกาศฯ ลงวันที่ 21 พ.ค. 2562 นั้น จึงขอประกาศผลการคัดเลือกพร้อมรายละเอียดแนบท้ายประกาศ ดังต่อไปนี้ Download รายละเอียดได้ที่นี่