Uncategorised

โรงพยาบาลพนมไพร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
รวมพลังแห่งความภักดี ถวายในหลวงรัชกาลที่ ๙
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙


 

?

ตามประกาศโรงพยาบาลพนมไพร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือก

เป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)?ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลพนมไพร

อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

ตำแหน่งที่จะรับสมัคร จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา มีดังนี้

ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

ซึ่งกำหนดสอบคัดเลือกในวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

สถานที่ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 โรงพยาบาลพนมไพร

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก


?


?ด้วยโรงพยาบาลพนมไพร จังหสัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ?

สำหรับใช้ในราชการโรงพยาบาลพนมไพร?โดยแบ่งการเสนอราคาออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1

  • กล้องถ่ายภาพจอประสาทตา ดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง

(ราคากลาง 1,240,000.-บาท)

กลุ่มที่ 2

  • ?เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ ชนิดไบเฟสิกพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด

จำนวน 1 เครื่อง?(ราคากลาง 330,000.-บาท)

กลุ่มที่ 3?

  • เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น จำนวน 1 เครื่อง (ราคากลาง 375,000.-บาท)

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มการจัดการ โรงพยาบาลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด?

ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 12 กันยายน 2559 หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข 043591321-2 ต่อ 102

ในวันเวลาราชการ?รายละเอียดทั้งหมดทีนี้


 

?ด้วยโรงพยาบาลพนมไพร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือก

เป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)?ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลพนมไพร

อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

ตำแหน่งที่จะรับสมัคร จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา มีดังนี้

ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

Download รายละเอียดได้ ที่นี่