Uncategorised

ด้วยจังหวัดร้อยเอ็ด (โรงพยาบาลพนมไพร) มีความประสงค์จะจ้างจ้างซ่อมแซมหลังคา

อาคารห้องผ่าตัดและห้องคลอด จำนวน 1 แห่ง สำหรับโรงพยาบาลพนมไพร

อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ราคากลาง 633,000.-บาท (หกแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2559

ในวัน และเวลาราชการ ณ ฝ่ายบริหารทั่ว โรงพยาบาลพนมไพร

หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 043 591321-2 ต่อ 105

Download รายละเอียดได้ ที่นี่


?

??ด้วยโรงพยาบาลพนมไพร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายคาบ) ประจำปี 2559

เพื่อปฎิบัติงานในตำแหน่งที่คัดเลือก จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้?Download รายละเอียดได้ ที่นี่


?