Uncategorised

1. รายงานงานการประชุม คณะกรรมการ ตาสับประรดสดใสใส่ใจด้านทุจริต โรงพยาบาลพนมไพร ครั้งที่ 1/2561 Download File

2. สรุปผลการวิเคราะห์การป้องก้อนปราบทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2560 Download file

3. ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน Download file


 

       จังหวัดร้อยเอ็ด โดย โรงพยาบาลพนมไพร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิน 1,480,200.00 บาท(หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบดังนี้


 

1.ขออนุญาตลงเวบไซต์ของโรงพยาบาลพนมไพร เอกสารแนบพร้อมรายละเอียด
2.แผนผังโครงสร้างคณะกรรมการศูนย์บริการฯ เอกสารแนบ
3.แผนผังโครงสร้างคณะกรรมการไกล่เกลี่ย เอกสารแนบ
4.ระเบียบปฏิบัติช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เอกสารแนบพร้อมรายละเอียด
5.ระเบียบปฏิบัติรายงานความเสี่ยง เอกสารแนบพร้อมรายละเอียด
6.Flow chart การดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน ม.41 เอกสารแนบพร้อมรายละเอียด
7.Flow chart การดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน ม.18(4) เอกสารแนบพร้อมรายละเอียด
8.ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน เอกสารแนบพร้อมรายละเอียด
9.วาระประชุมการดำเนินงานศูนย์บริการหลักประกัน เอกสารแนบพร้อมรายละเอียด
10.สรุปผลการดำเนินงานศูนย์บริการฯ เอกสารแนบพร้อมรายละเอียด
11.บันทึกข้อความไม่มีข้อร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เอกสารแนบพร้อมรายละเอียด