โรงพยาบาลคุณภาพ

ความภาคภูมิใจและรางวัลเกียรติยศ

- โรงครัวผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดีมาก จากกรมอนามัย ปี 2548

- ผ่าน HA ขั้นที่ 1 เดือน มีนาคม 2549

- ผ่าน HA ขั้นที่ 2 เดือน มีนาคม 2550

- ผ่านการประเมินคุณภาพการพยาบาลภายนอก ระดับ 3 จากสำนักการพยาบาลปี 2550 (ความเป็นเลิศในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล )

- รางวัลชนะเลิศการประกวดการนำเสนอ (ASTHMA EACC Peer Recognition Award 2007 และ 2008)

- เป็นสถานที่ศึกษาดูงานสาธารณสุขมูลฐาน ของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) จากมหาวิทยาลัยมหิดล และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2551

- ผ่านการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (Health Promoting Hospital) ระดับ 2 ปี 2547 และ RE-ACCREDIT HPH ปี 2551 - 2554

- ผ่านการประเมินมาตรฐานสาธารณสุข (HCQA) จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 24 ก.พ. 2552

- ผ่านการประเมินมาตรฐานเทคนิคการแพทย์ LA จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย

- ผ่านการประเมินโรงพยาบาลสายใยรักระดับทอง ในปี 2552

- ผ่านการประเมินระบบวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมภายในโรงพยาบาล ระดับดีเด่น จากกองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในปี 2552

- งานวิจัยการค้นหาติดตามมะเร็งปากมดลูกแนวใหม่และการดูแลเบาหวานครบวงจร

- การประกวดการนำเสนอนวตกรรมงานบูรณาการสุขภาพจิตชุมชน ในเขต 12 ได้รับรางวัลที่ 1

- R2R ดีเด่น การบริการระดับทุติยภูมิ "ผลของการพัฒนารูปแบบบริการคลินิกโรคหืดต่อการควบคุมโรคหืด โรงพยาบาลพนมไพร"

- รางวัล นวัตกรรมยอดเยี่ยม สาขาบริหารงานบริการสุขภาพ "ปฏิทินมาตรฐาน บริการปฐมภูมิ" ในงานมหกรรมนวัตกรรมสุขภาพชุมชน ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2552

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ "สนุก 30 นาที เพื่อสุขภาพ" วันที่ 26 พ.ย. 2553

- ได้รับรางวัลที่ 1 ประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปี 2553

- หมู่บ้านต้นแบบสุขภาพดี วิถีพอเพียง ประจำปี 2553

- รางวัล R2R ดีเด่น "การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยเมลิออยโดสิส (Melioidosis) ในหอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลพนมไพร"

- รางวัล R2R "ส่งมอบยาผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่รับยาต่อเนื่องที่ รพสต. อย่างไร ได้ใจผู้ให้ ถูกใจผู้รับ"

- ผลงานการพัฒนานวัตกรรมด้านระบบสารสนเทศ ประจำปี 2554

- ได้รับรางวัลสถานบริการสาธารณสุขร่วมลดโลกร้อน

- การดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพได้มาตรฐาน ปีงบประมาณ 54-57

- ผ่าน HA ขั้นที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ 2555

- รางวัล R2R ดีเด่น 1 เรื่อง ในกลุ่มงานบริการสนับสนุนบริการ และบริหาร ได้แก่ ผลงานเรื่อง "ระบบยาคุณภาพที่เรียบง่ายด้วย?IT?ในการบริการผู้ป่วยใน โรงพยาบาลพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด"