ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ประจำปี 2566

ตามที่ โรงพยาบาลพนมไพร ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ประจำปี 2566 จำนวน 7 ตำแหน่ง 10 อัตรา โดยกำหนดสอบคัดเลือก ในวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป สถานที่ ณ ห้องประชุมปิติ ทั้งไพศาล ชั้น 3 อาคาร 60 ปี จุฬาภรณ์โรงพยาบาลพนมไพร ตามประกาศรับสมัครฯ จึงขอประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ดังต่อไปนี้  Down load รายละเอียดได้ที่นี่

ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ

ตามที่ โรงพยาบาลพนมไพร ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ประจำปี 2566 จำนวน 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา โดยกำหนดสอบคัดเลือก ในวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป สถานที่ ณ ห้องประชุมปิติ ทั้งไพศาล ชั้น 3 อาคาร 60 ปี จุฬาภรณ์โรงพยาบาลพนมไพร ตามประกาศรับสมัครฯ จึงขอประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ดังต่อไปนี้  Down load รายละเอียดได้ที่นี่

ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ

ตามประกาศโรงพยาบาลพนมไพร ลงวันที่ 7 เมษายน 2566 เรื่อง การคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลพนมไพร จำนวน 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา รับสมัครสอบระหว่างวันที่ 10 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ซึ่งกำหนดสอบคัดเลือกในวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมปิติ ทั้งไพศาล ชั้น 3 อาคาร 60 ปี จุฬาภรณ์ โรงพยาบาลพนมไพร มีผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ มีดังนี้ Download รายละเอียดได้ที่นี่ 

1. ตำแหน่งพนักงานเปล  จำนวน  2  อัตรา

    1.1  นายพงษ์พิทักษ์  โพธิ์รอง

ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

ตามประกาศโรงพยาบาลพนมไพร ลงวันที่ 7 เมษายน 2566 เรื่อง การคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) โรงพยาบาลพนมไพร จำนวน 7 ตำแหน่ง 10 อัตรา รับสมัครสอบระหว่างวันที่ 10 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ซึ่งกำหนดสอบคัดเลือกในวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมปิติ ทั้งไพศาล ชั้น 3 อาคาร 60 ปี จุฬาภรณ์ โรงพยาบาลพนมไพร มีผู้มีสิทธิ์เข้าสอบทั้ง 7 ตำแหน่ง 10 อัตรา มีดังนี้ Download รายละเอียดได้ที่นี่

ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด โดยโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องดมยาสลบชนิดมาตรฐาน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดร้อยเอ็ด โดยโรงพยาบาลพนมไพร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องดมยาสลบชนิดมาตรฐาน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,700,000.00 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้ Download รายละเอียดได้ที่นี่

1. เครื่องดมยาสลบชนิดมาตรฐาน         จำนวน  1  เครื่อง

หมวดหมู่รอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปของโรงพยาบาล

ข่าวสมัครสอบ