ข่าวประชาสัมพันธ์

   ตามที่ โรงพยาบาลพนมไพร ได้มีประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ประจำปี 2563 จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา รับสมัครสอบระหว่างวันที่ 21 พ.ย. 2562 ถึง วันที่ 20 ธ.ค. 2562 และกำหนดสอบคัดเลือกในวันจันทร์ที่ 23 ธ.ค. 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป สถานที่ ณ ห้องประชุมปิติ ทั้งไพศาล ชั้น 3 อาคาร 60 ปี จุฬาภรณ์ โรงพยาบาลพนมไพร  ตามประกาศฯ ลงวันที่ 23 พ.ย. 2562 นั้น จึงขอประกาศผลการคัดเลือกพร้อมรายละเอียดแนบท้ายประกาศ Download รายละเอียดได้ที่นี่

  ด้วยโรงพยาบาลพนมไพร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตามกรอบอัตรากำลังลูกจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งที่คัดเลือก จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา

1. นักโภชนาการ                                                จำนวน 1 อัตรา

2. นักกายภาพบำบัด                                           จำนวน 1 อัตรา

3. แพทย์แผนไทย                                              จำนวน 1 อัตรา

4. พนักงานช่วยการพยาบาล (หมอนวด)                  จำนวน 1 อัตรา

5. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานการพยาบาล)    จำนวน 1 อัตรา

6. พนักงานบริการ (งานจ่ายกลาง-ซักฟอก)              จำนวน 1 อัตรา

ผู้สนใจติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 3 อาคาร 60 ปี จุฬาภรณ์ โรงพยาบาลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 4359 1321 - 2 ต่อ 4304 หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ http://www.pnphos.net หมายเหตุ ในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 จะทำการปิดรับใบสมัครในเวลา 16.00 น. Download รายละเอียดได้ที่นี่

 ตามประกาศโรงพยาบาลพนมไพร ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2562 เรื่อง การคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) โรงพยาบาลพนมไพร จำนวน 7 ตำแหน่ง 9 อัตรา รับสมัครสอบระหว่างวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ซึ่งกำหนดสอบคัดเลือกในวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมปิติ ทั้งไพศาล และห้องจรัส สุวรรณเวลา อาคาร 60 ปี จุฬาภรณ์ โรงพยาบาลพนมไพร Download รายละเอียดได้ที่นี่

  เรื่อง ประกาศโรงพยาบาลพนมไพรผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)

        ตามประกาศโรงพยาบาลพนมไพร ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) โรงพยาบาลพนมไพร จำนวน 6 ตำแหน่ง

ซึ่งกำหนดสอบคัดเลือกในวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมปิติ ทั้งไพศาล และห้องจรัส สุวรรณเวลา อาคาร 60 ปี จุฬาภรณ์ โรงพยาบาลพนมไพร รายชื่อตามเอกสารแนบ Download รายละเอียดได้ที่นี่

  ด้วยโรงพยาบาลพนมไพร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตามกรอบอัตรากำลังลูกจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งที่คัดเลือก จำนวน 7 ตำแหน่ง 9 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวน 7 ตำแหน่ง 9 อัตรา ประกอบไปด้วย

1. นักเทคนิคการแพทย์ (กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์)   จำนวน  2  อัตรา

2. นักวิชาการสาธารณสุข (สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนมไพร)  จำนวน  1  อัตรา

3. พนักงานประจำห้องยา (กลุ่มงานเภสัชฯ)  จำนวน  1  อัตรา

4. พนักงานประจำตึก (กลุ่มการพยาบาล)  จำนวน  1  อัตรา

5. พนักงานช่วยการพยาบาล (กลุ่มการพยาบาล)  จำนวน  1  อัตรา

6. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มการพยาบาล)  จำนวน  2  อัตรา

7. ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด (กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู)  จำนวน  1  อัตรา

ผู้สนใจติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ ที่งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ชั้น3) อาคาร 60 ปี จุฬาภรณ์ โรงพยาบาลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 4359 1321 - 2 ต่อ 4304 หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ http://www.pnphos.net หมายเหตุ ในวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 จะทำการปิดรับใบสมัครในเวลา 16.00 น. Download รายละเอียดได้ที่นี่

หมวดหมู่รอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปของโรงพยาบาล

ข่าวสมัครสอบ