ข่าวประชาสัมพันธ์

      จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,450,000.00 บาท

คลิกดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

ด้วย กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ โรงพยาบาลพนมไพร มีความประสงค์ขอนำข้อมูลมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียน เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ โรงพยาบาลพนมไพรเพื่อให้สาธารณชน รับทราบโดยทั่วไป Download รายละเอียดได้ที่นี่

  ตามที่ โรงพยาบาลพนมไพร ได้มีประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ประจำปี 2563 จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา รับสมัครสอบระหว่างวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 และกำหนดสอบคัดเลือกในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป สถานที่ ณ ห้องประชุมปิติ ทั้งไพศาล ชั้น 3 อาคาร 60 ปี จุฬาภรณ์ โรงพยาบาลพนมไพร ตามประกาศฯ ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 นั้น จึงขอประกาศผลการคัดเลือกพร้อมรายละเอียดแนบท้ายประกาศ ดังต่อไปนี้ รายละเอียด Download ได้ที่นี่

ด้วย กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ โรงพยาบาลพนมไพร มีความประสงค์ขอนำข้อมูลมาตรการกลไกหรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ฯ โรงพยาบาลพนมไพรเพื่อให้สาธารณชน รับทราบโดยทั่วไป Download รายละเอียดได้ที่นี่

  ตามประกาศโรงพยาบาลพนมไพร ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) โรงพยาบาลพนมไพร จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา รับสมัครสอบระหว่างวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ซึ่งกำหนดสอบคัดเลือกในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมปิติ ทั้งไพศาล และห้องจรัส สุวรรณเวลา อาคาร 60 ปี จุฬาภรณ์ โรงพยาบาลพนมไพร มีผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ดังนี้ รายละเอียด Download ได้ที่นี่

หมวดหมู่รอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปของโรงพยาบาล

ข่าวสมัครสอบ