ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ตามที่ โรงพยาบาลพนมไพร ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 5 ตำแหน่ง 10 อัตรา โดยกำหนดสอบคัดเลือก ในวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป สถานที่ ณ ห้องประชุมปิติ ทั้งไพศาล ชั้น 3 อาคาร 60 ปี จุฬาภรณ์ โรงพยาบาลพนมไพร ตามประกาศรับสมัครฯ จึงขอประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ดังต่อไปนี้  Down load รายละเอียดได้ที่นี่

ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

ตามประกาศโรงพยาบาลพนมไพร ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง การคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) โรงพยาบาลพนมไพร  จำนวน 5 ตำแหน่ง 10 อัตรา รับสมัครสอบระหว่างวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งกำหนดสอบคัดเลือกในวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมปิติ ทั้งไพศาล ชั้น 3 อาคาร 60 ปี จุฬาภรณ์ โรงพยาบาลพนมไพร มีผู้มีสิทธิ์เข้าสอบทั้ง 5 ตำแหน่ง 10 อัตรา มีดังนี้ Download รายละเอียดได้ที่นี่

ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)

ตามประกาศโรงพยาบาลพนมไพร ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง การคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) โรงพยาบาลพนมไพร  จำนวน 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา รับสมัครสอบระหว่างวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งกำหนดสอบคัดเลือกในวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมปิติ ทั้งไพศาล ชั้น 3 อาคาร 60 ปี จุฬาภรณ์ โรงพยาบาลพนมไพร มีผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ มีดังนี้ Download รายละเอียดได้ที่นี่

ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ตามที่ โรงพยาบาลพนมไพร ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ประจำปี 2567 จำนวน 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา โดยกำหนดสอบคัดเลือก ในวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป สถานที่ ณ ห้องประชุมปิติ ทั้งไพศาล ชั้น 3 อาคาร 60 ปี จุฬาภรณ์โรงพยาบาลพนมไพร ตามประกาศรับสมัครฯ จึงขอประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ดังต่อไปนี้  Down load รายละเอียดได้ที่นี่

ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง การคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) โรงพยาบาลพนมไพร

ด้วยโรงพยาบาลพนมไพร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตามกรอบอัตรากำลังลูกจ้างประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งที่คัดเลือก จำนวน 5 ตำแหน่ง 10 อัตรา โดยอาศัยอำนาจตาม ข้อ 9, ข้อ 10 ของหลักเกณฑ์ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม 2561 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ Download รายละเอียดได้ที่นี่ 

1. ตำแหน่งที่จะรับสมัคร จำนวน 5 ตำแหน่ง 10 อัตรา ประกอบไปด้วย

          1.1 พยาบาลวิชาชีพ                              จำนวน  6  อัตรา

          1.2 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา                จำนวน  1  อัตรา

          1.3 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี           จำนวน  1  อัตรา

          1.4 ผู้ช่วยทันตแพทย์                             จำนวน  1  อัตรา

          1.5 พนักงานช่วยเหลือคนไข้                  จำนวน  1  อัตรา

หมวดหมู่รอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปของโรงพยาบาล

ข่าวสมัครสอบ