ข่าวประชาสัมพันธ์

 ตามที่ โรงพยาบาลพนมไพร ได้มีประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ประจำปี 2564 จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา โดยกำหนดสอบคัดเลือกในวันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป สถานที่ ณ ห้องประชุมปิติ ทั้งไพศาล ชั้น 3 อาคาร 60 ปี จุฬาภรณ์โรงพยาบาลพนมไพร ตามประกาศฯ จึงขอประกาศผลการคัดเลือกพร้อม รายละเอียด Download ได้ที่นี่

 ตามประกาศโรงพยาบาลพนมไพร ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เรื่อง การคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) โรงพยาบาลพนมไพร จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา รับสมัครสอบระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 11 มกราคม 2564 ซึ่งกำหนดสอบคัดเลือกในวันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมปิติ ทั้งไพศาล โรงพยาบาลพนมไพร มีผู้มีสิทธิเข้าสอบ รายละเอียด Download ได้ที่นี่

" ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลพนมไพร และคำสั่งโรงพยาบาลพนมไพร ที่ 231/2561 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการดูแลความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโรงพยาบาลพนมไพร " Download ได้ที่นี่

 ด้วยโรงพยาบาลพนมไพร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตามกรอบอัตรากำลังลูกจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งที่คัดเลือก จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา Download รายละเอียด

  ตามที่โรงพยาบาลพนมไพร ได้มีประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ประจำปี 2564  จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา โดยกำหนดสอบคัดเลือกในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป สถานที่ ณ ห้องประชุมปิติ ทั้งไพศาล ชั้น 3 อาคาร 60 ปี จุฬาภรณ์โรงพยาบาลพนมไพร ตามประกาศฯ จึงขอประกาศผลการคัดเลือกพร้อมรายละเอียดแนบท้ายประกาศ  รายละเอียด Download ได้ที่นี่

หมวดหมู่รอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปของโรงพยาบาล

ข่าวสมัครสอบ