ข่าวประชาสัมพันธ์

  ด้วยโรงพยาบาลพนมไพร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  (รายวัน) ตามกรอบอัตรากำลังลูกจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งที่คัดเลือก จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา

1. นักวิชาการสาธารณสุข (สสอ.พนมไพร) จำนวน 1 อัตรา

2. พนักงานขับรถยนต์ (กลุ่มงานบริหารทั่วไป) จำนวน 2 อัตรา

3. พนักงานช่วยการพยาบาล (หมอนวด) (กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย) จำนวน 1 อัตรา

สอบถามรายละเอียด และหรือขอรับใบสมัคร ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันเวลาราชการ โทรศัพท์ 0 4359 1321 - 2 ต่อ 4304 หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.pnphos.net ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  Download รายละเอียดได้ที่นี่

  ตามประกาศโรงพยาบาลพนมไพร ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา รับสมัครสอบระหว่างวันที่ 16 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2562 ตามประกาศโรงพยาบาลพนมไพร รายละเอียด Download ได้ที่นี่

 ด้วยโรงพยาบาลพนมไพร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด จำดำเนินการจัดจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลพนมไพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  Download รายละเอียดได้ที่นี่ 

   จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pnphos.net หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4359-1321-2 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียด Download ได้ที่นี่

 โรงพยาบาลพนมไพร ได้รับจัดสรรงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ คือ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี  จำนวน 1 คัน Download รายละเอียดได้ที่นี่ 

เนื้อหาอื่นๆ...
ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) โรงพยาบาลพนมไพร
ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) โรงพยาบาลพนมไพร
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาดไม่ต่ำกว่า 200 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาดไม่ต่ำกว่า 200 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่รอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปของโรงพยาบาล

ข่าวสมัครสอบ