ข่าวทั่วไป

เอกสารการประชุมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ

วันที่ 24 มิถุนยน 2558 ณ ศาลามหิดล โรงพยาบาลพนมไพร

เอกสาร Download

ตามประกาศโรงพยาบาลพนมไพร ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายคาบ) จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา รับสมัครสอบระหว่างวันที่ 7 เมษายน 2558 ถึง 16 เมษายน 2558 ตามประกาศโรงพยาบาลพนมไพร ลงวันที่ 7 เมษายน 2558 ?ซึ่งกำหนดสอบคัดเลือกในวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ?สถานที่ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 โรงพยาบาลพนมไพร

1. ยาม จำนวน 1 อัตรา ผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก จำนวน 1 คน ดังนี้

1.1 นายอิฐธิรัตน์ ระโยธี

จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ สำหรับโรงพยาบาลพนมไพรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) จำนวน 2 รายการ โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 ราคากลาง 2,580,000 บาท (สองล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดไฮเอ็น 2 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง

กลุ่มที่ 2 ราคากลาง 3,640,000 บาท (สามล้านหกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี ระดับกลาง 2 หัวตรวจ จำนวน 2 เครื่อง

ผู้สนใจ ติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 9 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 21 เมษายน 2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043591321-2 ต่อ 105 ในวัน เวลาราชการ หรือตรวจสอบข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ของโรงพยาบาลพนมไพร WWW.phanomphrai.net เว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด www.sasuk101.net หรือเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th Download รายละเอียดได้ ที่นี่

ด้วยโรงพยาบาลพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์ จะจ้างก่อสร้างก่อผนังและกั้นห้องอาคารปฏิบัติการวิจัย โรงพยาบาลพนมไพร จำนวน 1 หลัง ตามแบบก่อสร้าง ก่อผนังและกั้นห้องอาคารปฏิบัติการวิจัย โดยวิธีสอบราคา ราคากลางของงานก่อสร้าง 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) ผู้สนใจขอซื้อแบบและรายละเอียดการสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ในราคาชุดละ 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2558 ในวัน และเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 043 591321-2 ต่อ 105 หรือที่ www.gprocurement.go.th หรือที่ www.phanomphrai.net รายละเอียด Download ได้ที่

ด้วยโรงพยาบาลพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ราคากลาง 610,000 บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ดังนี้

1. คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (PC) จำนวน 25 เครื่อง วงเงิน 550,000 บาท

2. เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) จำนวน 20 เครื่อง วงเงิน 60,000 บาท

ผู้สนใจ ติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มการจัดการ ชั้น 2 โรงพยาบาลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2558 หรือสอบถามรายละเอียด ทางโทรศัพท์หมายเลข 043 591321 - 2 ต่อ 105 ในวันและเวลาราชการ หรือเว็บไซต์โรงพยาบาลพนมไพร www.Phanomphrai.net และเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th รายละเอียด Download ได้ที่นี่