เมื่อวันที่ 7-9 มิถุนายน 2554 ที่ผ่านมา นพ.อดิศร? วัฒนวงษ์สิงห์ พร้อมด้วยทีมงานสารสนเทศ และเวชระเบียน ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการ "การประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี 2554" ณ โรงแรมมณเฑียร พัทยา จังหวัดชลบุรี ในการนี้โรงพยาบาลพนมไพรยังได้เข้ารับรางวัล "ผลการพัฒนานวัตกรรมด้านระบบสารสนเทศ" จากนพ.พรเทพ? ศิริวนารังสรรค์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขอีกด้วย