เรียน? จนท.สสอ. รพสต. และผู้รับการนิเทศทุกท่าน? แจ้งกำหนดการปรับเปลี่ยนการนิเทศงาน รพสต.เป็นวันเวลาและสถานที่ดังตาราง? หากมีข้อสงสัยติดต่อประสานงานที่คุณชุติมา? ปัตลา โทร 086-6314385สิ่งที่ต้องเตรียม
1. แผนปฏิบัติการรพสต. ทั้งของรพสต.และกองทุนประกันสุขภาพ
2. รูปเล่มการประเมินตนเอง(sar-55 )
3. นำเสนอผลงานด้วย PPT ภาพรวม ประมาณ 10-15 นาที
4. ชี้แจงแนวทาง-ซักถาม สรุปปัญหาและอุปสรรค 10 นาที

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม