โครงการพระกรุณาธิคุณเฝ้าระวังโรคมะเร็งในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
โครงการพระกรุณาธิคุณเฝ้าระวังโรคมะเร็งในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี สำหรับประชาชนอำเภอพนมไพรและหนองฮี เป็นโครงการที่ตรวจคัดกรองและค้นหาโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดี มีเป้าหมายเพื่อลดอัตราการตายจากโรคมะเร็งและโรคอื่นๆในประชากร ทำการตรวจคัดกรอง ๙ ขั้นตอนดังนี้
๑. รับฟังรายละเอียดของโครงการ
๒.ให้คำยินยอมเข้าร่วมโครงการ
๓. ลงทะเบียน
๔. เก็บตัวอย่างชีวะวัตถุ เช่นเลือด ปัสสาวะ
๕. ตรวจร่างกาย
๖. รับการสัมภาษณ์
๗. ตรวจอัลตร้าซาวด์
๘. ตรวจเอ๊กซ์เรย์คอมพิวเตอร์
๙. ตรวจความเรียบร้อย และนัดติดตามผล
ซึ่งผู้ที่มาทำการคัดกรองทั้งหมดจะได้รับการบริการแบบเดียวกันทุกคน จากนั้นอีก ๑ เดือนนัดฟังผล หากพบว่าเป็นโรคมะเร็งจะได้รับการรักษาตามขั้นตอน หรือพบว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงก็จะทำการนัดและติดตามผลเป็นระยะ ประชาชนที่อยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการตรวจคัดกรองทุกคน เป็นโครงการดูแลและรักษาระยะยาว พร้อมทั้งมีการศึกษาวิจัยร่วมด้วย
หมายเหตุ เข้าร่วมโครงการได้เฉพาะ พนมไพร - หนองฮี
เข้าร่วมโครงการ คลิ๊ก