ด้วยโรงพยาบาลพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ราคากลาง 970,000 บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) สำหรับใช้ในโรงพยาบาลพนมไพร ดังนี้

1. เครื่องช่วยชีวิตทารกแรกเกิด Resuscitator,Cardiopulmonary จำนวน 1 เครื่อง

2. เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด แบบ 1 สาย จำนวน 6 เครื่อง

3. เครื่องส่องไฟเด็กตัวเหลือง แบบสองด้าน จำนวน 1 เครื่อง

4. เครื่องเฝ้าระวังสัญญาณไฟฟ้าหัวใจ สัญญาณโลหิตแบบภายนอกและเปอร์เซ็นต์ จำนวน 1 เครื่อง

Download รายละเอียด ที่นี่